Visie

Visie van ’t Schöppert.

‘Samen leren leven: betrokken op ontwikkeling, focus op succes’

Daltononderwijs bereidt leerlingen voor op een actieve rol in de maatschappij, waarbij zij in vrijheid leven, zelfstandig zijn, initiatieven durven nemen, maar ook verantwoordelijkheid dragen en zorg hebben voor medemensen en samenwerken met anderen. Voorbereiding op het vervullen van zo’n rol in de maatschappij is vooral effectief als leerlingen op school al ervaringen opdoen met dit aan te leren gedrag. Ervaring is de beste leermeester.

De kernwaarden van het Daltononderwijs zijn:

– Verantwoordelijkheid

– Zelfstandigheid

– Samenwerken

– Effectiviteit

– Reflectie.

Volgens Parkhurst, de grondlegster van het Daltononderwijs is de wil tot leren te versterken als leerlingen verantwoordelijk gemaakt worden voor het eigen schoolwerk en wanneer leerlingen actief kunnen zijn. Voor haar is leren het ‘zelf ervaren’. Ons onderwijs is zo opgesteld dat leerlingen ongestoord door kunnen werken en zich niet hoeven aanpassen het werktempo van medeleerlingen.

De taakbrief weerspiegelt niet alleen het zelfstandig werken van de kinderen, maar biedt tevens de mogelijkheid om met de kinderen in gesprek te zijn over hun leerproces. En nodigt de kinderen zo uit daarop te reflecteren. De structuur van het coöperatief leren biedt kinderen niet alleen de mogelijkheid om samen te (leren) werken. De taakkaarten, de blokjes, het stoplicht en de timer zijn daarin middelen om eigenaarschap voor het eigen en gezamenlijke leerproces te bevorderen. De handelingswijzer leert de zelfstandigheid van kinderen te vergroten. We leren kinderen zich uit te drukken, te praten over wat hen bezighoudt. Ruzies uit te praten en daarvan te leren, met verschillende maatjes samenwerken, regelmatig nieuwe plekken in de klas geven. Zo willen we kinderen enthousiast maken om te leren. We hechten aan de veiligheid die kinderen nodig hebben om zich te ontwikkelen. Vanuit eenduidige kaders en regels, geven we kinderen zelf de verantwoordelijkheid. Waarbij we de onderlinge verschillen tussen de kinderen scherp in het oog houden, zodat ieder kind op zijn eigen niveau en binnen de eigen mogelijkheden zich kan ontwikkelen.

Het Daltononderwijs is een manier van leven.

Vanuit  systeemdenken ziet iedere leerkracht zich onderdeel van het grotere geheel, de school. En daarmee verantwoordelijk voor de bijdrage aan het resultaat. We voelen ons zeer verantwoordelijk voor het onderwijs in de eigen groep en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de schoolontwikkeling. We willen nieuwsgierig zijn naar elkaar. In het ontwikkelen van de professionele leergemeenschap, vinden we het belangrijk dat we echt gebruik maken van elkaars kwaliteit en kracht. We hechten eraan dat we veel delen met elkaar, op kennisniveau en op interactie-niveau.