Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR heeft ongeveer eens in de zes weken een overleg met de directeur. Bij belangrijke beslissingen van het schoolbestuur moet eerst de MR geraadpleegd worden. De MR heeft daarbij instemmingsrecht, adviesrecht en informatierecht. Besluiten met instemmingsrecht kunnen niet worden uitgevoerd zonder instemming van de MR. Dit zijn bijvoorbeeld besluiten die gaan over uitbreiding van werkzaamheden  van de school of verandering van schooltijden. Bij besluiten waarbij adviesrecht geldt moet  het schoolbestuur serieus reageren op elk advies dat de MR geeft. Dit betekent niet dat elk advies ook overgenomen moet worden. De MR heeft bijvoorbeeld adviesrecht bij zaken die gaan over nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school of vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voor- en naschoolse opvang wordt georganiseerd. Tenslotte heeft de MR informatie nodig om een eigen oordeel te kunnen vormen over schoolzaken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR is een overlegorgaan tussen ouders, leerkrachten en schoolcommissie.

De raad bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 teamleden. Deze worden respectievelijk door ouders  en door de teamleden gekozen.

Naar de Gemeenschappelijke  Medezeggenschapsraad (GMR) gaan er vertegenwoordigers, één ouder en één teamlid. Zij vertegenwoordigen de school in de medezeggenschap op bestuursniveau.

De MR schenkt onder andere aandacht aan de volgende  onderwerpen: schooldocumenten, huisvesting, schooltijden en het formatieplan.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De leden van de M.R. zijn:

 

Oudergeleding:

• Yvette Leverink

• Patrick-Heubach

  Tamme Kuipers

 

Teamgeleding:
• Marije Meijaard
• Ermy Peters
• Marloes Denekamp

Voor vragen kun je contact opnemen via marije.meijaard@symbiohengelo.nl